Prací prášok LINTU White 10kg

Kód: H_1037
€14,90 €12,42 bez DPH
Skladem (>5 ks)
Možnosti doručenia

Detailné informácie

t
DOPRAVA NAD 200€ ZADARMO
Darček zdarma
Šetríme životné prostredie
D
Na trhu od roku 1994

Podrobný popis

LINTU WHITE 10 kg: Univerzálny prací prostriedok vhodný pre všetky typy pračiek pre ručné pranie pri teplotách od 30 °C do 95 ° C. Neodporúča sa na vlnu, alebo hodváb. Neobsahuje fosfáty. Skladujte oddelene od potravín na suchom mieste pri teplote od +5°C do + 25 ° v originálnom balení, v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla. Výstražné slovo: Nebezpečenstvo. Výstražné upozornenie: H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. Nebezpečné komponenty na etikete: Metakremičitan sodný pentahyd- rát. Benzén sulfónová kyselina, C10-13 alkylderiváty, sodná soľ. Alkoholy, C12-13, vetvené a lineár- ne, etoxylované. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte velkým množstvom vody. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekolko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred dalším použitím vyperte. P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivost. Zloženie: Menej ako 5 % aniónových povrchovo aktívnych látok, neiónových povrchovo aktívnych látok, zeolitov, mydla, bieliacich činidiel na báze kyslíka; enzýmy; optické zosvetľovače; parfum. Výrobca: Dr. Heidrich technische Unternehmensberatung GmbH, Otto-Schmiedt Str. Leipzig, Deutschland

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: